Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban, mint „GDPR rendelet”) alapján került felülvizsgálatra és elfogadásra.

A  https://hostpapi.hu weboldalt (a továbbiakban, mint „Honlap”) a Intec Online Kft. (2161 Csomád Akácos utca 4, adószám: 23107816-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-162525) (a továbbiakban, mint „Tulajdonos”, Jogosult” vagy „Adatkezelő”) információs és kapcsolattartási célból hozta létre, tartja fenn és üzemeltet mindenkor a tisztességes és átlátható adatkezelés elvét és az adatkezelés GDPR rendelet 5. cikke szerinti kötelező elveit követve. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot és minden szükséges intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak kezelése során azok védelmében. A jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a látogatói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát. Az Üzemeltető célja, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok betartásával tiszteletben tartsa látogatói magánszféráját és megakadályozza a személyes adataikkal való visszaéléseket. Az Üzemeltető kizárólag az adatkezelési célhoz minimálisan szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Öntől.

Az Adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi nyilatkozatot és tájékoztatót, annak érdekében, hogy teljeskörűen megértse, miként kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül is jogosult látogatni, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.
A Tulajdonos kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (név, e-mail cím) amennyiben a honlap látogatója adatközlőként megadta azokat. A Tulajdonos kizárólag a GDPR rendelet valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.

A Tulajdonosnak nem áll szándékában kiskorú, cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személytől szülője, gondviselője (törvényes képviselője) hozzájárulása nélkül bármilyen személyes információ begyűjtése. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más cselekvőképességükben – részlegesen vagy teljesen – korlátozott személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket és / vagy törvényes képviselőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket vagy gondnokságuk alatt álló személyeket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban nevét vagy e-mail címét – önkéntes hozzájárulása alapján rendelkezésünkre bocsátotta, úgy a Tulajdonos kapcsolatba léphet Önnel. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben írásban a kérhet tájékoztatást a Tulajdonostól a személyes adatai kezeléséről és amennyiben adatkezelés folyamatban van, akkor az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriájáról, a címzettekről, a tárolás időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának módjáról és a panaszbenyújtás jogáról.. Kérheti továbbá a Tulajdonostól (elérhetőség:[email protected]), a nyilvántartott személyes adatainak törlését vagy módosítását. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a helyesbítési vagy módosítási kérelem nem érinti a korábbi adatokkal kelt korábbi megrendelésből eredő számlák más jogszabályok (számviteli törvény, ÁFA-törvény) szerinti iratőrzési kötelezettséget. A helyesbítésre vagy módosításra haladéktalanul, de legkésőbb 5, azaz öt munkanapon belül sor kerül.

A honlap továbbá rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, ide nem értve azt az esetet, ha az adott IP címről jogsértés elkövetésének megalapozott gyanúja merül fel.

A személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Adatkezelő e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, ez esetben az adatok indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 5, azaz öt munkanapon belül törlésre kerülnek az Adatkezelő rendszeréből. A visszavonás vagy a törlés nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét , így nem érinti az Adatkezelőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján fennálló törvényi kötelezettségét a számviteli bizonylatok 8 évig történő őrzését illetően, továbbá amennyiben az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges a GDPR rendelet (65.) Preambulumbekezdése szerint. Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza.

A Tulajdonos minden, a jóhiszemű ügyvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy a honlap felhasználónak személyes adatait illetéktelenektől megvédje. A felhasználók személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt személyek jogosultak egyes, személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Jelen oldalon használatához szükséges, hogy megismerje a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben az itt írottakat megismeri és elfogadja, úgy a honlap használata során minden esetben Önnek önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását kell adnia a személyes adatai kezeléséhez. Mivel a honlap használata, illetve a kapcsolatfelvétel során a részünkre küldött email elküldésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat és a GDPR rendelet valamint egyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntesen hozzájárul adatainak célhoz kötött adatkezeléséhez, ezért e helyütt is kérjük, hogy regisztráció illetve megrendelés elküldése előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot.

Ön, mint természetes személy a kapcsolatfelvétel során tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az önként megadott valamennyi személyes adatát, így a nevét, email címét a válaszmegadás céljából nyilvántartsa.

Az Adatkezelő kizárólag abból a célból kér és kezel személyes adatokat, hogy megrendelőt azonosítsa; hogy a számlázás teljesíthetősége érdekében eljárjon, hírlevél vagy egyéb tájékoztatás céljából a látogatóval kapcsolatot tartson és az ezek körében keletkező jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében általánosan eljárjon.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér Öntől és kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő azonban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A honlapon kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím.

A jelen adatvédelmi és felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, alávetik magukat a Tulajdonos mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Intec Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2161 Csomád Akácos utca 4
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 50 1237000

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
E-mail: [email protected]

Panasztételi lehetőség, bírósághoz fordulás

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni :

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.